ความชำนาญ (Expertise)

การเงินและบัญชี (Finance and Accounting)

เรามีกระบวนการ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่รวดเร็วที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งเราสามารถตอบโจทย์ความต้องการของบุคลากรทางด้านบัญชี และการเงินได้มากที่สุด