บริการของเรา (Our Services)

2. Back office administration

คือการให้บริการดูแลการปฏิบัติงานหน้าที่ต่างๆ หรือการให้บริการงานด้านการสนับสนุนภายในองค์กรซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) ทางด้านงานบุคคล งานบัญชี งานธุรการ และ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริการด้านการตรวจสอบ ประวัติพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ (Background Checks) เช่าน การตรวจสอบประวัติการทำงาน, ประวัติการศึกษา, การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและการตรวจเครดิตบูโร

We Empower people as the highest value asset of the organization.