บริการของเรา (Our Services)

3. Business Process Management Consultant

คือการให้บริการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนการเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาสำหรับองค์กร การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ วิเคราะห์กิจกรรม กระบวนการทำงาน ปัญหา หรืออุปสรรคในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานและองค์กร รวมทั้งเพื่อให้องค์กรบรรลุวัถตุประสงค์ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นหลักทางด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร เช่น การคัดสรรบุคลากร การวางแผนของตำแหน่ง หรือการบริหารจัดการคนเก่ง เป็นต้น

We Empower people as the highest value asset of the organization.