บริการของเรา (Our Services)

4. Human Resources Management Software Solutions

เป็นที่ปรึกษาด้านซอต์ฟแวร์งานบริหารบุคลากรที่ช่วยในการควบคุมการทำงานบริหารงานบุคคล เช่น ระบบ Personnel Organization, Time Attendance, Payroll และระบบต่างๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถใช้เวลาที่เหลือไปมุ่งเน้นในส่วนของงานอื่นๆได้

We Empower people as the highest value asset of the organization.