บริการของเรา (Our Services)

1. Non IT Outsourcing Service

1.1 การให้บริการแบบรายบุคคล (Individual based) คือการบริการสรรหาบุคลากรเพื่อไปปฏิบัติงานตามขอบเขต และความต้องการของลูกค้าในสายงานต่างๆ เช่น งานด้านบัญชี, การเงิน, การตลาด, ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น งานเร่งด่วน หรืองานที่ต้องการความเชื่ยวชาญเป็นพิเศษโดยที่ความรับผิดชอบ และการดูแล บุคลากรจะเป็นหน้าที่ของ ผู้ให้บริการ (AAC) เมื่อจบสัญญาผู้รับบริการสามารถส่งคืนบุคลากรเหล่านั้นกลับมายังผู้ให้บริการได้ทันที ทั้งนี้จะช่วยให้ผู้รับบริการสามารถลดต้นทุนด้านการบริหารบุคลากร (Overhead) ในการว่าจ้างบุคลากรเหล่านี้ และสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างเป็นอย่างดี

1.2 การให้บริการแบบโครงการ (Project based) คือการให้บริการแบบเหมาเป็นรายชิ้นงาน ซึ่งต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะ และความรู้ความชำนาญที่มีความหลากหลายโดยมีการกำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จไว้อย่างชัดเจน (เริ่มต้น และสิ้นสุด) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้รับบริการ เช่น งานที่ต้องการบุคลากรเป็นจำนวนมาก หรืองานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เช่น งานบันทึกข้อมูล, งานธุรการ, งานประชาสัมพันธ์โครงการ และงานอื่นตามความต้องการของลูกค้า

 

We Empower people as the highest value asset of the organization.